هاست لینوکس ایران با کنترل پنل سی پنل

linux1cp

فضا 250 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
SSD نوع هارد
LiteSpeed وب سرور
Node.js پشتیبانی از
7عددحداکثر بازدید همزمان
3 عدد حداکثر دیتابیس
10 عدد پارک دامین

linux2cp

500مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 10 عدد
حداکثر دیتابیس 5 عدد
پارک دامین 20 عدد

linux3cp

1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 20عدد
حداکثر دیتابیس 7عدد
پارک دامین 30عدد
دامنه اضافه 2 عدد

linux4cp

2 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 25عدد
حداکثر دیتابیس 8عدد
پارک دامین 40عدد
دامنه اضافه 3 عدد

linux5cp

3 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 28عدد
حداکثر دیتابیس 10عدد
پارک دامین 50عدد
دامنه اضافه 4 عدد

linux6cp

4 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 30عدد
حداکثر دیتابیس 12عدد
پارک دامین 60عدد
دامنه اضافه 5 عدد

linux7cp

5 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 30عدد
حداکثر دیتابیس 15عدد
پارک دامین 70عدد
دامنه اضافه 6 عدد

linux8cp

6 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 35عدد
حداکثر دیتابیس 16عدد
پارک دامین 80عدد
دامنه اضافه 7 عدد