پروژه آماده افتر افکت معرفی وب سایت

Stylish Website Promo
 • Stylish Website Promo عنوان پروژه
 • CS6 و بالاتر نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920×1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 279MB حجم فایل
Minimalistic Desktop Promo
 • Minimalistic Desktop Promo عنوان پروژه
 • CC 2018, CS6 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920×1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 588MB حجم فایل
explainer-video-web
 • Explainer Video – Web And Mobile Apps, Online Services عنوان پروژه
 • CC 2018, CS6 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 27MB حجم فایل
Modern Website Promo
 • Modern Website Promo عنوان پروژه
 • CC 2018, CS6 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 424MB حجم فایل
Isometric Flat Concept
 • Isometric Flat Concept عنوان پروژه
 • CC 2018, CC نسخه افترافکت مورد نیاز
 • قابل تنظیم به دلخواه رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 477MB حجم فایل
Dream Shopping Online
 • Dream Shopping Online عنوان پروژه
 • CC 2018, CS6 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 12MB حجم فایل
Business Startup
 • Business Startup عنوان پروژه
 • CC 2015 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 HD رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 16MB حجم فایل
Real Estate ،Website
 • Explainer Video – Online Shop ،Real Estate ،Website ،Services عنوان پروژه
 • CC 2018, CS6 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 18MB حجم فایل
Online Library
 • Online Library عنوان پروژه
 • CC نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 25MB حجم فایل
Online Shopping
 • Online Shopping عنوان پروژه
 • CC نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 44MB حجم فایل
Website Presentation
 • Website Presentation V.3 | 3D عنوان پروژه
 • CC 2015, CS5.5 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 4MB حجم فایل
Business And Start Up
 • Business And Start Up – Flat Concept عنوان پروژه
 • CS6 و بالاتر نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 53MB حجم فایل
SEO Optimization
 • SEO Optimization – Flat Concept عنوان پروژه
 • CS6 و بالاتر نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 53MB حجم فایل
Cloud Computing
 • Cloud Computing & Services عنوان پروژه
 • CS6 و بالاتر نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • دارد آموزش استفاده
 • 1MB حجم فایل
Website Commercial
 • Website Commercial عنوان پروژه
 • CC 2018, CS4 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 2MB حجم فایل
SEO Presentation
 • SEO Presentation عنوان پروژه
 • CC 2015, CS6 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920×1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 1MB حجم فایل
Promote Your App
 • Promote Your App or Website V2 عنوان پروژه
 • CC 2018, CS5 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920X1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 9MB حجم فایل
Webpage Stylish Promotion
 • Website or Webpage Stylish Promotion عنوان پروژه
 • CC 2018, CS5 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 33MB حجم فایل
Responsive Website
 • Responsive Website – Device Business Presentation عنوان پروژه
 • CS5, CC نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1920×1080 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 261MB حجم فایل
Web Broadcast Promo
i-create120.21
 • i Create عنوان پروژه
 • CC 2018, CS5 نسخه افترافکت مورد نیاز
 • 1280X720 رزولوشن
 • ندارد پلاگین مورد نیاز
 • آموزش تصویری آموزش استفاده
 • 428MB حجم فایل